GOLFPLATEN

DAKLEER

DAKSHINGLES

DEURLUIFELS

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Handelsonderneming Westroof gevestigd te Hillegom, nader te noemen Westroof.

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveringen van en werkzaamheden verricht door Westroof, tenzij uit¬druk¬kelijk anders is overeen¬gekomen en door Westroof schriftelijk is bevestigd.

1.2 Onder Opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Westroof een opdracht verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, dan wel enige over¬een¬komst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

1.3 De basis voor een goede relatie tussen klant en leverancier zijn niet de verkoop- en leveringsvoorwaarden, maar samenwerking en wederzijds vertrouwen. Toch komen wij er niet enkele zaken in onze algemene voorwaarden afwijkend of aanvullend op de wettelijke bepalingen te regelen.

1.4 Indien een Opdrachtgever eenmaal op de onderhavige voorwaarden met Westroof heeft gecontracteerd, stemt deze Opdrachtgever in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten en/of aanbiedingen tussen hem en Westroof. Toepasselijkheid van voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onder¬werpen, afwijkin¬gen zijn over-een¬gekomen, blijven de onder¬havige Algemene Voorwaarden voor het overige op die over¬een¬komst van kracht. Over¬een¬gekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telken¬male schrif¬telijk bevestigd.

2. Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders over¬een¬gekomen, vrijblijvend.

2.2 Een bestelling of opdracht bindt de Opdracht¬gever. Westroof is eerst gebonden wanneer en zoals zij de opdracht schriftelijk heeft ¬bevestigd, dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. Indien de Opdracht¬gever niet binnen acht dagen na verzending van de opdracht¬bevestiging zijn bezwaren aan Westroof kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdracht¬bevesti¬ging geacht de over¬een¬komst juist en vol-ledig weer te geven.

2.3 De door Opdracht¬gever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigin¬gen in de uitvoering daarvan, moeten door de Opdracht¬gever tijdig en schriftelijk aan Westroof ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de ten¬uit¬voer¬legging van de wijziging voor rekening van de Opdracht¬gever, tenzij deze wijzigingen schrifte¬lijk door Westroof zijn bevestigd.

2.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of monde¬ling door of namens de Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijs¬opgave en/ of opdracht¬bevestiging kon worden gerekend, worden Opdracht¬gever extra in rekening gebracht.

2.5 Indien de Opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk intrekt voordat deze door Westroof is aanvaard, is hij gehouden aan Westroof alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht rede¬lijker¬wijs gemaakte kosten (kosten van calculatie, voor¬bereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden. Indien Westroof dit wenst, is Opdracht¬gever tevens gehouden tot ver¬goeding van winst-derving en overige schaden, voortvloeiend uit de intrekking van de opdracht.

2.6 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding voor de Opdrachtgever tot schadevergoeding en/ of ontbinding zijn.

3. Prijzen en tarieven

3.1 Alle door Westroof opgegeven prijzen en tarieven zijn in Euro’s en exclusief de wettelijke BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en ook exclusief kosten voor verzending, tenzij anders uitdrukkelijk staat vermeld. Eventuele kortingen die door Westroof gegeven worden, zijn slechts éénmalig geldig en binden Westroof op geen enkele wijze bij een vervolgopdracht of latere overeenkomst.

3.2 Echter alle door Westroof opgegeven prijzen en tarieven in de webshop zijn in Euro’s en inclusief de wettelijke BTW, doch exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en ook exclusief kosten voor verzending, tenzij anders uitdrukkelijk staat vermeld. Eventuele kortingen die door Westroof gegeven worden, zijn slechts éénmalig geldig en binden Westroof op geen enkele wijze bij een vervolgopdracht of latere overeenkomst.

3.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveel¬heden.

3.4 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voor¬afgaande kennis¬geving en ook na verzending van de opdracht¬beves¬tiging, wordt uitdruk¬ke¬lijk voor¬be¬houden. Zo zal Westroof gerechtigd zijn om sinds de tot-stand¬koming der over¬een¬komst en voor¬dat de gehele levering heeft plaats¬gevonden opge¬treden verhogingen van lonen, sociale werk¬gevers¬lasten en / of andere arbeids¬voorwaarden, evenals verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, evenals enige wijziging in wissel¬koersen, welke voor Westroof kosten¬ver¬hogend zijn, aan de Opdracht¬gever door te bereke¬nen.

4. Levertijd en levering

4.1 Alle leverings¬tijden worden door Westroof steeds bij bena¬dering opge¬geven en zijn niet bindend. De leverings¬termijn vangt aan zodra de opdracht¬beves¬tiging is ver¬zonden en boven¬dien alle naar het oor-deel van Westroof even¬tueel beno¬digde gegevens door Opdracht¬gever aan haar zijn verstrekt. Oponthoud of vertraging komt niet voor rekening van Westroof, tenzij door haar schuld veroor¬zaakt. Over¬schrijding van de leverings¬tijd ontslaat de Opdracht¬gever nimmer van zijn ver¬plichtingen uit de over¬een¬komst en zal Opdracht¬gever even¬min het recht geven ont¬binding van de over¬een¬komst en / of schade¬vergoeding te vorderen.

4.2 Indien het overschrijden van de leverings¬termijn zodanig is, dat van de Opdracht¬gever redelijker¬wijs niet te vergen is dat hij de over¬een¬komst in stand laat, is de Opdrachtgever even¬wel gerech¬tigd de betref¬fende opdracht te ontbinden, mits hij hiervan schrif¬telijk aan Westroof kennis geeft, onverminderd het recht van Westroof om binnen 4 weken na ontvangst van voor¬noemde kennis¬geving de betref¬fende goederen alsnog te leveren. Opdracht¬gever kan vorderen dat Westroof per omgaande uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

4.3 Levertijden worden verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door overmacht. Zij worden ook verlengd met de tijd dat de Opdrachtgever met de uitvoering van enige verplichting later is dan overeengekomen of door Westroof redelijkerwijze verwacht kan worden. Westroof behoudt zich het recht voor de levertijd te verlengen indien een uiterste datum is overeengekomen en de wederpartij wijzigingen en / of aanvullingen in de opdracht wenst.

4.4 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Hillegom; alle betalingen dienen daar te geschieden. De goederen gelden als geleverd zodra zij voor verzending het magazijn of kantoor van Westroof hebben verlaten.

4.5 De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door Westroof op de overeengekomen locatie afgeleverd kan worden, wat onder meer inhoudt dat de Opdrachtgever een goede bereikbaarheid van de overeengekomen locatie dient te waarborgen.

4.6 Indien de Opdrachtgever de te leveren goederen niet kan of wenst te ontvangen, of indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen bedoeld in artikel 4.5 van deze voorwaarden niet nakomt, gelden zij als geleverd op het moment dat zij het magazijn of kantoor zouden hebben verlaten indien aan de zijde van de Opdrachtgever geen beletsel zou hebben bestaan. In een dergelijk geval is Westroof tevens gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de Opdrachtgever, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, in haar magazijn of elders op te slaan. Vervoer - en andere kosten hiermee verband houdende, zijn tevens voor rekening van de Opdrachtgever.

4.7 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onder¬delen van een samen¬gestelde opdracht, kan worden gefac¬tu¬reerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een zelfstandige levering. In een dergelijk geval moet betaling plaats¬vinden over¬een¬komstig het bepaalde bij het hoofd¬stuk "Betaling en zekerheid".

4.8 Westroof is gerechtigd zonder bericht aan of over¬leg met de Opdrachtgever de opdracht of onder¬delen daarvan uit te besteden aan of te laten ver¬richten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dat naar de mening van Westroof een goede of efficiënte uit¬voering van de opdracht bevordert.

5. Herroepingsrecht

5.1 Bij de aankoop van producten heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Opdrachtgever of een vooraf door de Opdrachtgever aangewezen en aan Westroof bekend gemaakte vertegenwoordiger.

5.2 Tijdens de bedenktijd zal de Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Westroof retourneren, conform de door Westroof verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.3 Wanneer de Opdrachtgever gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Westroof. Het kenbaar maken dient de Opdrachtgever schriftelijk te doen. Nadat de Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de Opdrachtgever het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Opdrachtgever dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

5.4 Indien de Opdrachtgever na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft
gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Westroof heeft
teruggezonden, is de koop een feit.

6. Kosten in geval van herroeping

6.1 Indien de Opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
terugzending voor zijn rekening.

6.2 Indien de Opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal Westroof dit bedrag zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het
product reeds terug ontvangen is door Westroof of sluitend bewijs van complete terugzending
overlegd kan worden.

7. Risico - en eigendomsovergang

7.1 Alle aan de Opdrachtgever geleverde goederen blijven eigendom van Westroof, totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Westroof gesloten overeenkomst, waaronder - doch niet beperkt tot - betaling van de facturen in verband met geleverde zaken of diensten dan wel in verband met daarmee ontstane kosten (waaronder begrepen rente en kosten van invordering), volledig is nagekomen.

7.2 Terzake van de door Westroof geleverde goederen die zijn verwerkt of bewerkt, dan wel anders¬zins door enig handelen van Opdracht¬gever aan de eigendom van Westroof zouden worden onttrokken, alsook terzake van nieuwe zaken gevormd door zaaksvorming, terzake van natrekking van of vermenging met goederen die door Westroof werden geleverd, verbindt de Opdrachtgever zich om op het eerste verzoek van Westroof mee te werken aan het vestigen van een stil pandrecht op deze goederen.

7.3 Lading, verzending of vervoer, lossing en verzekering van de te leveren goederen geschieden voor risico van de Opdrachtgever, ook indien Westroof daarvoor zelf zou zorgdragen. Het risico van de door Westroof te leveren goederen is voor de Opdrachtgever vanaf het moment dat die goederen als geleverd gelden zoals bedoeld in artikel 4.4.

7.4 Opdracht¬gever wordt tot weder¬opzegging gemachtigd de geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfs¬uit¬oefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van Westroof de uit deze verkopen tegen zijn afnemers verkregen vorderingen aan Westroof zal cederen. Opdracht¬gever verleent Westroof reeds nu voor alsdan onher¬roepe¬lijk volmacht om tot inning van de betref¬fende vorde¬ring(en) over te gaan.

7.5 Op de goederen mogen door Opdracht¬gever geen pandrechten, van wat voor aard dan ook, worden gevestigd, terwijl de Opdrachtgever evenmin de goederen mag doen strekken tot zeker¬heid van een vordering van een derde.

7.6 Westroof is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij Opdracht¬gever of diens houders weg te (doen) halen, indien Opdracht¬gever zijn verplichtingen tegen Westroof niet nakomt. Opdracht¬gever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500, voor elke dag, dat hij in gebreke blijft.

8. Overmacht

8.1 Westroof is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten haar wil, daaronder begrepen oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, prik - en stiptheidacties en uitsluiting, ziekte van werknemers, boycot, bedrijfsstoring, computerstoringen, storingen in het verkeer of transport, vertraagde verstrekking aan Westroof van bij derden bestelde goederen of diensten, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomreacties en machinebreuk. In geval van overmacht aan de zijde van Westroof worden haar verplichtingen opgeschort.

8.2 Ingeval van over¬macht zal Westroof daarvan onver¬wijld mede¬deling doen aan de Opdracht¬gever. Opdracht¬gever zal na ontvangst van de mede¬deling gedurende acht dagen het recht hebben de opdracht schrif¬telijk te ontbinden echter met de ver¬plich¬ting Westroof het al uit¬gevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

9. Ontvangst en reclame

9.1 Opdrachtgever dient de geleverde goederen direct na ontvangst op aantal en kwaliteit te controleren. Geconstateerde onmiddellijk waarneembare tekortkomingen dienen door de wederpartij op de vrachtbrief en/of het reçu te worden vermeld. Het aannemen van de goederen door de vervoerder, zonder aante¬ke¬ning op de vracht¬brief of het reçu, geldt als bewijs, dat de goederen en de emballage bij ontvangst in goede staat waren.

9.2 De Opdrachtgever dient ter zake van onmiddellijk waarneembare tekortkomingen binnen acht dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak tegen Westroof met betrekking tot zulke tekortkomingen vervalt.

9.3 Tekortkomingen die redelijkerwijs niet onmiddellijk waarneembaar zijn, moeten zonder onnodige vertraging, maar uiterlijk binnen acht dagen nadat de tekortkoming is vastgesteld en in ieder geval binnen drie maanden na levering, worden gemeld, terwijl de be of verwerking van de betreffende goederen of materialen onverwijld dient te worden gestaakt.

9.4 Een reclame ten aanzien van bepaalde werk¬zaam¬heden of leveranties schort de betalingsverplichting van de Opdracht¬gever ten aanzien van die of andere werk¬zaam¬heden/ leve¬ranties niet op. Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van reclames of gebreken ontbinding van een overeen¬komst kunnen vorderen.

9.5 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

9.6 Opdrachtgever zal alle door Westroof voor onder¬zoek van de klacht gewenste mede¬wer¬king verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal en/ of door Westroof in de gelegen¬heid te stellen ter plaatse een onder¬zoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwali¬teit en/ of kwantiteit van de geleverde prestatie.

9.7 Indien Westroof een gebrek aan het geleverde aange¬toond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken goederen koste¬loos te her¬leveren, hetzij de Opdrachtgever alsnog een in onder¬ling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. In het eerst¬genoemde geval zal de Opdracht-gever op verzoek van Westroof de ondeugde¬lijk bevonden goederen franco aan haar retourneren.

9.8 Ten onrechte aan Westroof gere¬tour¬neerde goederen blijven ter beschik¬king en voor risico van Opdracht¬gever; even¬tuele vervoer en/ of opslag¬kosten komen voor zijn reke¬ning.

9.9 Garantieverplichtingen rusten slechts op Westroof indien dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

9.10 Westroof garandeert de geleverde zaken overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van de fabrikant en/ of van haar [toe] leveranciers.

10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 Westroof is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding, van welke aard ook. Een uitzondering hierop bestaat slechts indien en in zoverre schade door opzet of grove schuld van Westroof of haar eigen werknemers is toegebracht. Behoudens opzet van Westroof is evenwel aansprakelijkheid van Westroof voor bedrijf -, gevolg - of indirecte schade altijd uitgesloten.

10.2 In alle gevallen waarin Westroof niettemin gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan, keuze van Westroof, hetzij de factuurwaarde van de geleverde goederen en / of in opdracht van haar verrichte werkzaamheden waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door een verzekering van Westroof, het bedrag dat daadwerkelijk door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Westroof ter zake wordt uitgekeerd.

10.3 Iedere vordering tegen Westroof, behalve die welke door Westroof wordt erkend, vervalt door het enkele verloop van een jaar na het ontstaan van de vordering.

10.4 In geen geval aanvaardt Westroof aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het onzorgvuldige of onvoorzichtige gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen, verwerking - of onderhoudvoorschriften van het geleverde of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor Opdrachtgever het heeft aangeschaft en / of gebruikt.

10.5 Adviezen worden door Westroof naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt. Westroof aanvaardt geen enkele aansprakelijk¬heid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloei¬ende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

10.6 Westroof is niet aan¬spra¬kelijk voor druk , schrijf en / of tel¬fouten en / of ondui¬delijk¬heden in offertes, opdracht¬beves¬tigingen en / of pros¬pectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdracht¬beves¬tigingen of pros¬pectussen geldt de uitleg van Westroof als bindend.

10.7 Alle aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met het geleverde door leveranciers of onderaannemers van Westroof aan Westroof kunnen worden tegengeworpen, zullen door Westroof ook aan de Opdrachtgever kunnen worden tegengeworpen. Westroof aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken in de door de producent geleverde materialen noch voor de juistheid van de door de producent verschafte gegevens.

10.8 Door Westroof voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich tegen de Opdrachtgever beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zijzelf bij die overeenkomst partij.

10.9 De Opdrachtgever zal Westroof en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door Westroof van de overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke de Opdrachtgever toekomen tegen Westroof.

10.10 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuur¬lijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofde¬lijk aan¬sprake¬lijk voor de volledige nakoming van alle uit de over¬een¬komst voort¬vloeiende ver¬plichtingen.

11. Betaling en zekerheid

11.1 Facturen van Westroof dienen te worden voldaan door de Opdrachtgever op de door Westroof aan te geven wijze. De betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/ of opschorting.

11.2 De betaling door de Opdrachtgever dient te geschieden zoals door Westroof aangegeven op de factuur, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Westroof.

11.3 De Opdrachtgever ziet af van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Opdrachtgever heeft nimmer het recht om betaling op te schorten.

11.4 Indien de wederpartij enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de Opdrachtgever met enige betaling in verzuim is, zijn alle overige vorderingen van Westroof op de Opdrachtgever opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling in. Met ingang van de dag waarop de Opdrachtgever in verzuim is, is hij aan Westroof een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente.

11.5 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Westroof daarvoor in aanmer¬king komt, heeft Westroof het recht contante betaling, vooruitbetaling of betaling in termijnen te verlangen, dan wel te verlangen dat de Opdrachtge¬ver vooraf of tijdens de uitvoering van een opdracht zekerheid stelt voor de betaling, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien Westroof aanleiding ziet dat te verlangen.

11.6 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buiten¬gerechte¬lijke, welke Westroof moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van Opdracht¬gever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 100, .

12. Opschorting en ontbinding

12.1 Indien de Opdracht¬gever enige voor hem uit een over¬een¬komst met Westroof voort¬vloeiende ver-plichting niet stipt nakomt, heeft Westroof het recht de nakoming van alle ver¬plich¬tingen tegen de Opdracht¬gever op te schorten en zelfs alle over¬een¬komsten met de Op¬dracht¬gever geheel of gedeel-telijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daar¬voor een inge¬breke¬stelling en/of rechter¬lijke tussen¬komst benodigd is, met behoud van haar recht op schade¬ver¬goeding. Wat door Opdracht¬gever aan Westroof ver¬schul¬digd is, wordt terstond opeisbaar.

12.2 Indien de Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopig) surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Westroof het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander ter keuze van Westroof en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten. In deze gevallen is elke vordering van Westroof ten laste van de Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

12.3 De Opdrachtgever is slechts in het in artikel 6.2 genoemde geval gerechtigd tot ontbinding, echter niet dan na betaling aan Westroof van alle op dat ogenblik aan Westroof al dan niet verschuldigde bedragen.

13. Geschillen

13.1 Op alle overeenkomsten en transacties van Westroof is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenpro

13.3 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

13.4 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

13.5 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

13.6 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

13.7 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

13.8 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Met ingang van: 05-05-2014

OVER WESTROOF

Westroof is voor de Nederlandse markt o.a. importeur/distributeur van Humanit vezelcement golfplaten en hulpstukken, Guttanit bitumen golfplaten en hulpstukken, Shelltec gerecyclede golfplaten en hulpstukken, TechnoNICOL Shinglas dakshingles en TechnoNICOL polymer-bitumen APP dakrollen.

CONTACT

Handelsonderneming Westroof
Guido Gezellelaan 106
2182 WD  Hillegom
+31 6 51823367
info@westroof.nl

K.v.K : 60580593
BTW : NL001538837B06